Чланице Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада:Званичан сајт Фонда солидарности:

www.fondkomunalaca.org

Аранжмани и дестинације се могу одобрити кориснику као средства по основу зајма, само преко следећих овлашћених туристичких агенција са којима је Фонд закључио уговор о пословно – техничкој сарадњи.

Средства Фонда за рехабилитацију и превентивно рекреативни одмор запослених могу се одобрити члановима, у висини просечне зараде исплаћене у граду Новом Саду према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике у зависности од броја чланова породице – важи само за кориснике средстава Фонда на основу закљученог уговора (члан 18. Статута Фонда).

12. 2. 2020.

ФОНД ЋЕ ПРИЗНАТИ СВАКОМ КОРИСНИКУ ИЗАБРАНИ АРАНЖМАН И ТРОШКОВЕ ЈЕДИНО НА ОСНОВУ ОВЕРЕНЕ ПОТВРДЕ И ОДОБРЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА ЈКП И ЈП У ПРЕДУЗЕЋУ, КОЈИ ЈЕ УДРУЖЕН У СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НОВОГ САДА ,УКОЛИКО ЈЕ ОБРАЧУН САЧИЊЕН САМО ПРЕКО НАВЕДЕНИХ АГЕНЦИЈА.

Сви услови се директно уговарају са агенцијом а према условима Статута Фонда. Информације можете наћи и на сајту Синдиката комуналаца www.skns.org или на телефон 021/456-211, 456-215

За Фонд:
Радивојевић Ката

Strana za print

 

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР РАДНИКА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО – СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НОВОГ САДА

ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ(Сходно одредбама члана 42. став 3. Закона о порезу на додату вредност „Сл.гласник РС“ , број 84/2004)

1

Порески идентификациони број – ПИБ

101890738

2

МАТИЧНИ БРОЈ,
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

08824355 
65232

3

ТАЧАН НАЗИВ ФИРМЕ ИЗ РЕГИСТРАЦИЈЕ

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ И РЕКРЕАТИВНИ ОДМОР РАДНИКА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО
СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ  НОВОГ САДА

4

СКРАЋЕНИ НАЗИВ

ФОНД СОЛИДАРНОСТИ СИНДИКАТА
КОМУНАЛАЦА НОВОГ САДА

5

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ВЛАДИМИР ПЛАВШИЋ - управитељ

6

СЕДИШТЕ

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 24, НОВИ САД

7

ТЕЛЕФОН

021/456-211, 021/456-215

8

ФАКС

021/456-180

9

Е-мајл

vladimirplavsic@ssssns.com
kata@ssssns.com

10

РАЧУН – ЕРСТЕ БАНКА

340-11353-15

11

ОБВЕЗНИК ПДВ-а

НИЈЕ ОБВЕЗНИК ПДВ-а

 

Strana za print

 

 

 

- Посебан Колективни Уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада 11. 4. 2017.
ПРЕУЗМИТЕ- Маркица за Фонд солид-
арности за ДЕЦ.:

Нето просек зарада

БРОЈ ЧЛ.
Износ
ЈЕДНА
1
67.890,00
ЈЕДНА И ПО
2
101.835,00
ДВЕ
3 и више
135.780,00

- КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗАРАДА, преузмите: ОВДЕ

- Просечна зарада у Србији за СЕП.: 59.698,00 дин.

- Просечна зарада у Војводини за СЕП.: 56.941,00 дин.

- Просечна зарада у Новом Саду за СЕП.: 67.890,00 дин.

Postupak formiranja sindikata u preduzeću
Uputstvo za otvaranje računa
Upis sindikata u registar
Zahev za utvrdjivanje reprezent.
Odluka o
obrazovanju komisije za utvrdjivanje reprezent..pdf
Resenje o
utvrdjivanju reprezant..pdf
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР и анекси од 2019. god.
PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР од 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР до 2008. god.
SITE PDF

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 2008. god.
predlog Gradskog veća
SITE PDF

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
SITE PDF


Site:

Савез самосталних синдиката града Новог Сада и општина

 


www.skns.org Copyright © 2020
Urednik sajta: Predrag Šalipur